strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportUchwała nr 1226/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin
Uchwała nr 1227/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie skargi Państwa Marii i Ireneusza Słowików na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej niezrealizowania zapisów uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 6 czerwca 2002 r. nr 1440/L/2002
Uchwała nr 1228/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała nr 1229/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI G (południowo-zachodnia) Głusk - Abramowice
Uchwała nr 1230/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI G (północno-zachodnia) Głusk - Abramowice
Uchwała nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno –pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2010.153.2698 z dnia 2010-12-29)
Uchwała nr 1232/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta Lublin na lata 2011 – 2012 na realizację projektu pt.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II”
Uchwała nr 1233/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Lublin
Uchwała nr 1234/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Ułanów
Uchwała nr 1235/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Zdrowej 1
Uchwała nr 1236/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Jezuickiej 1/3
Uchwała nr 1237/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 5
Uchwała nr 1238/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy al. Warszawskiej 94
Uchwała nr 1239/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy 65
Uchwała nr 1240/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Czwartaków 11
Uchwała nr 1241/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8
Uchwała nr 1242/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lipowej 7
Uchwała nr 1243/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 38
Uchwała nr 1244/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lipowej 25
Uchwała nr 1245/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Spokojnej 10
Uchwała nr 1246/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Smyczkowej 2
Uchwała nr 1247/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina
Uchwała nr 1249/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała nr 1250/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Dominikańskiej 7
Uchwała nr 1251/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie służebności na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Strzembosza 1
Uchwała nr 1252/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
Uchwała nr 1253/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie
Uchwała nr 1254/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny na rzecz Gminy Lublin prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie przy ul. Snopkowskiej
Uchwała nr 1255/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1058/XLII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Dłotlice i w pobliżu al. Spółdzielczości Pracy na nieruchomości stanowiące własność Inter IKEA Centre Polska S.A. położone w Lublinie w pobliżu ul. Dłotlice, w pobliżu ul. Janowskiej oraz w pobliżu ul. Nałkowskich
Uchwała nr 1256/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – rejon ulic Dożynkowa-Bluszczowa
Uchwała nr 1257/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalania programu współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
Uchwała nr 1258/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała nr 1259/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie podpisania trójstronnego Porozumienia o współpracy Stron – Gminy Lublin, Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie – przy budowie „Węzła Jakubowice” (na północnej obwodnicy m. Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19) wraz z drogami dojazdowymi
Uchwała nr 1260/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na rok 2011 na realizację projektu pt. „Adaptacja infrastruktury postindustrialnej na Warsztaty Kultury w Lublinie”
Uchwała nr 1261/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Lublin darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Uchwała nr 1262/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy Mełgiewskiej
Uchwała nr 1263/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2010-2013Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.