UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportUchwała nr 1226/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin
Uchwała nr 1227/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie skargi Państwa Marii i Ireneusza Słowików na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej niezrealizowania zapisów uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 6 czerwca 2002 r. nr 1440/L/2002
Uchwała nr 1228/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
Uchwała nr 1229/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI G (południowo-zachodnia) Głusk - Abramowice
Uchwała nr 1230/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI G (północno-zachodnia) Głusk - Abramowice
Uchwała nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno –pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2010.153.2698 z dnia 2010-12-29)
Uchwała nr 1232/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta Lublin na lata 2011 – 2012 na realizację projektu pt.: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II”
Uchwała nr 1233/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Lublin
Uchwała nr 1234/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Ułanów
Uchwała nr 1235/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Zdrowej 1
Uchwała nr 1236/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Jezuickiej 1/3
Uchwała nr 1237/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 5
Uchwała nr 1238/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy al. Warszawskiej 94
Uchwała nr 1239/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy 65
Uchwała nr 1240/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Czwartaków 11
Uchwała nr 1241/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8
Uchwała nr 1242/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lipowej 7
Uchwała nr 1243/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 38
Uchwała nr 1244/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Lipowej 25
Uchwała nr 1245/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Spokojnej 10
Uchwała nr 1246/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Smyczkowej 2
Uchwała nr 1247/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uzupełnienia Programu Rewitalizacji dla Lublina
Uchwała nr 1249/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała nr 1250/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Dominikańskiej 7
Uchwała nr 1251/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanawianie służebności na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Strzembosza 1
Uchwała nr 1252/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
Uchwała nr 1253/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie
Uchwała nr 1254/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny na rzecz Gminy Lublin prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie przy ul. Snopkowskiej
Uchwała nr 1255/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1058/XLII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Dłotlice i w pobliżu al. Spółdzielczości Pracy na nieruchomości stanowiące własność Inter IKEA Centre Polska S.A. położone w Lublinie w pobliżu ul. Dłotlice, w pobliżu ul. Janowskiej oraz w pobliżu ul. Nałkowskich
Uchwała nr 1256/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – rejon ulic Dożynkowa-Bluszczowa
Uchwała nr 1257/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalania programu współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
Uchwała nr 1258/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uchwała nr 1259/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie podpisania trójstronnego Porozumienia o współpracy Stron – Gminy Lublin, Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie – przy budowie „Węzła Jakubowice” (na północnej obwodnicy m. Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19) wraz z drogami dojazdowymi
Uchwała nr 1260/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na rok 2011 na realizację projektu pt. „Adaptacja infrastruktury postindustrialnej na Warsztaty Kultury w Lublinie”
Uchwała nr 1261/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Lublin darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Uchwała nr 1262/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy Mełgiewskiej
Uchwała nr 1263/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2010-2013Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.