strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Spraw Administracyjnych
SA-002
Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego - wymiana
(Karta w trakcie aktualizacji.
Opublikowane treści mogą być nieprawidłowe.)


Wymagane wnioski


SA-002-01 - wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydruk dwustronny)


Lista wniosków


SA-002-01 


Wymagane załączniki


- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem i zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- w przypadku zmiany danych:
odpis aktu urodzenia,
odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
-na żądanie organu - do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (poświadczenie obywatelstwa polskiego lub kserokopia ważnego paszportu polskiego poświadczona notarialnie).


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty podlegający wymianie.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 18, 19, 20 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1038
tel. 81 466 1039
tel. 81 466 1040
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1063
tel. 81 466 1064
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 4
20-243 Lublin
tel. 81 466 1075
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 5
20-553 Lublin
tel. 81 466 1047
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1080
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1082
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1085
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Wnioskodawca odbiera dowód osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, w którym wniosek został złożony:

- ul. Wieniawska 14, stanowisko nr 18, 19, 20 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. 81 466 1038
tel. 81 466 1039
tel. 81 466 1040
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1063
tel. 81 466 1064
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 4
20-243 Lublin
tel. 81 466 1075
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 5
20-553 Lublin
tel. 81 466 1047
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1080
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

- ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1082
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

- ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1085
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.


Termin złożenia


1) W razie zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym od dnia doręczenia aktu małżeństwa.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.
UWAGA: po upływie 3 miesięcy od zaistnienia w/w okoliczności w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dowód osobisty zostanie z urzędu unieważniony. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
2) W razie uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie.
3) W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego – należy wystąpić o jego wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dokumentu.


Termin załatwienia sprawy


1 miesiąc - w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.


Tryb odwoławczy


Odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych (ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.


Informacje dodatkowe


Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

W szczególnych przypadkach, w których osoba nie może stawić się w urzędzie z powodu kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności w miejscu pobytu danej osoby (np. przyjęcie wzoru podpisu lub dostarczenie dowodu).

Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swojego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wystawienia.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny przez 5 lat od daty jego wystawienia.

Dowód osobisty wystawiony osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nieoznaczony jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Kto uchyla się od obowiązku posiadania dowodu osobistego, zatrzymuje cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Informacje dotyczące wydania dowodu osobistego uzyskać można pod numerami telefonów:
81 466 3535
81 466 3526.


Czynności powiązane


Zamiana danych zawartych w dowodzie osobistym, np.:
- zawarcie małżeństwa - ślub cywilny (karta USC-012 um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=50199)
- zameldowanie na pobyt stały (kart SA-007 um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=50160)
- wymeldowanie z pobytu stałego (karta SA-010 um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=50153)
wiąże się z wymianą tego dokumentu.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).


Data zatwierdzenia


02-04-2012


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.