strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-053
Karta informacyjna

Wymiana prawa jazdy kierowców wykonujących przewóz drogowy


Wymagane wnioski


- KM-053-01 - wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
Uwaga! Wydruk powinien być obustronny, na papierze o odpowiedniej gramaturze wynoszącej przynajmniej 200 g/mkw i dobrej jakości. W przypadku niemożności wydruku wniosek należy pobrać w Urzędzie.

- KM-053-02 - pełnomocnictwo (jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika).


Lista wniosków


KM-053-01 
KM-053-02  


Wymagane załączniki


- dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia i opłaty ewidencyjnej,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
- kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu),
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Kodeksu Pracy),
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
- kserokopia posiadanego prawa jazdy.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3225
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44, pokój nr 103 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1066
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 5
20-243 Lublin
tel. 81 466 1076
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 1
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1081
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1083
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1084
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.


Wymagane opłaty


Łączna opłata - 100,50 zł:
- opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 50 gr.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Informację o przygotowanym do odbioru dokumencie można uzyskać na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

1. Bezpośrednio:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3225
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego - z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi ok. 2 tygodnie.
W przypadku opcji dostarczenia przez operatora pocztowego czas oczekiwania będzie odpowiednio dłuższy.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, posiadający uprawnienia kategorii D1, D1+E, D lub D+E uzyskane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E uzyskane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego i wykonania badań lekarskich i psychologicznych. Kolejność przeprowadzania badań oraz szkolenia okresowego nie ma znaczenia.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badania w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego - jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego.

Wpis potwierdzający wykonanie w/w czynności dokonywany jest w prawie jazdy w postaci kodu "95". Kierowca nie jest już wówczas zobowiązany mieć przy sobie, podczas wykonywania pracy, orzeczenia lekarskiego czy psychologicznego, ani świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Ważność wpisu stanowi najkrótsza spośród dat ważności: orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub świadectwa kwalifikacji zawodowej. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są do ukończenia przez kierowcę 60. roku życia co 5 lat, a po ukończeniu 60. roku życia - co 30 miesięcy. Ważność świadectwa świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi zawsze 5 lat od dnia wydania.

Kierowcy wymieniający prawo jazdy z wpisem "95" lub kartę kwalifikacji kierowcy wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) są obowiązani do wykonania na terenie Rzeczypospolitej kompletu badań lekarskich.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005).


Data zatwierdzenia


25-07-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.