UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Komunikacji
KM-053
Karta informacyjna

Wymiana prawa jazdy kierowców wykonujących przewóz drogowy


Wymagane wnioski


- KM-053-01 - wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
Uwaga! Wydruk powinien być obustronny, na papierze o odpowiedniej gramaturze wynoszącej przynajmniej 200 g/mkw i dobrej jakości. W przypadku niemożności wydruku wniosek należy pobrać w Urzędzie.

- KM-053-02 - pełnomocnictwo (jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika).


Lista wniosków


KM-053-01 
KM-053-02  


Wymagane załączniki


- dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia i opłaty ewidencyjnej,
- wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
- kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu),
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Kodeksu Pracy),
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
- kserokopia posiadanego prawa jazdy.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


Dokumenty składa się osobiście:
Wydział Komunikacji
ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3225
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44, pokój nr 103 (parter)
20-609 Lublin
tel. 81 466 1066
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a, stanowisko nr 5
20-243 Lublin
tel. 81 466 1076
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15, stanowisko nr 1
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1081
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1083
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1084
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.


Wymagane opłaty


Łączna opłata - 100,50 zł:
- opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 50 gr.

Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.

Osoby fizyczne dokonują wpłat bez dodatkowych opłat.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Informację o przygotowanym do odbioru dokumencie można uzyskać na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl

Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

1. Bezpośrednio:
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 111 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 3225
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.30.

2. Za pośrednictwem operatora pocztowego - z wyjątkiem przypadków, w których warunkiem otrzymania nowego dokumentu jest zwrot dotychczas posiadanego.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi ok. 2 tygodnie.
W przypadku opcji dostarczenia przez operatora pocztowego czas oczekiwania będzie odpowiednio dłuższy.


Tryb odwoławczy


Brak


Informacje dodatkowe


Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, posiadający uprawnienia kategorii D1, D1+E, D lub D+E uzyskane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E uzyskane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego i wykonania badań lekarskich i psychologicznych. Kolejność przeprowadzania badań oraz szkolenia okresowego nie ma znaczenia.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badania w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego - jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego.

Wpis potwierdzający wykonanie w/w czynności dokonywany jest w prawie jazdy w postaci kodu "95". Kierowca nie jest już wówczas zobowiązany mieć przy sobie, podczas wykonywania pracy, orzeczenia lekarskiego czy psychologicznego, ani świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Ważność wpisu stanowi najkrótsza spośród dat ważności: orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub świadectwa kwalifikacji zawodowej. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są do ukończenia przez kierowcę 60. roku życia co 5 lat, a po ukończeniu 60. roku życia - co 30 miesięcy. Ważność świadectwa świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi zawsze 5 lat od dnia wydania.

Kierowcy wymieniający prawo jazdy z wpisem "95" lub kartę kwalifikacji kierowcy wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) są obowiązani do wykonania na terenie Rzeczypospolitej kompletu badań lekarskich.


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005).


Data zatwierdzenia


25-07-2014


Wydrukuj pdf

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.